Tafeltennis   |    Darts   |   Jeu de Boules   |   Klaverjassen

Algemene Leden Vergadering

Geacht lid,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging,
welke zal worden gehouden op donderdag 22 maart 2018 om 19.30 uur in ons clubgebouw “Den OPPER”,
sportpark “Het Hoge Land”, Het Hoge Land 7 te Berkel en Rodenrijs.De AGENDA voor deze vergadering luidt als volgt.

1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van 30 maart 2017
3. Op deze ALV betrekking hebbende stukke
4. Vaststellen van de jaarverslagen van:
a. Secretaris
b. Ledenadministratie
c. Vrijwilligersbeleid
d. Barcommissie
e. Onderhoudscommissie
f. Tafeltenniscommissie
g. Dartscommissie
h. Jeu de Boulescommissie
i. Activiteitencommissie
5. Bespreking financieel jaarverslag
a. Verklaring kascontrolecommissie
b. Jaarverslag
c. Begroting 2018
6. Bestuursverkiezing
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Eventuele voorstellen vanuit het bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Gezien het belang van deze vergadering hoop ik u allen te mogen begroeten, tekent met vriendelijke sportgroet,

Namens het bestuur van de ttv TOGB

J.G. van Rutten, secretaris.

P.S. De stukken voor deze vergadering liggen vanaf 8 maart 2018 in de bestuurskamer.

ClubgebouwfacebooktwitterTafeltennisvereniging TOGB is gevestigd in 'Den Opper'
Het Hoge Land 7
2652 EA  Berkel en Rodenrijs