Tafeltennis   |    Darts   |   Jeu de Boules   |   Klaverjassen

 • Home
 • Informatie
 • Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Sportiviteit en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Tafeltennisvereniging TOGB moet een plek zijn waar de leden zich thuis voelen en zich veilig voelen. Onsportief en ongewenst gedrag (seksuele intimidatie/misbruik), pesten en discriminatie worden bij ons binnen de vereniging dan ook niet geaccepteerd. Aan deze situaties willen wij natuurlijk niet denken, maar o.a. uit de media blijkt dat deze situaties helaas binnen sportverenigingen regelmatig voorkomen.

Om onsportief en ongewenst gedrag binnen onze vereniging zoveel mogelijk te voorkomen voeren wij een preventief beleid volgens de adviezen van NOC*NSF. De volgende maatregelen worden binnen onze vereniging gehanteerd:

 1. TTV TOGB hanteert gedragsregels voor begeleiders die NOC*NSF opgesteld heeft en onderschreven zijn door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).
 2. TTV TOGB heeft een aannamebeleid voor begeleiders en trainers.
 3. TTV TOGB heeft een vertrouwenspersoon.
 4. Overige maatregelen

Voor informatie kunt u hieronder kijken of onderbouwing/uitleg van de maatregelen vinden op www.nttb.nl/veilig-sporten of www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat.


Gedragsregels

Onderstaande gedragsregels opgesteld door NOC*NSF en onderschreven door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Begeleiders en trainers zijn bekend met deze gedragsregels.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht om - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Aannamebeleid begeleiders & trainers

De volgende stappen worden doorlopen bij de aanname van nieuwe begeleiders en trainers:

 1. Kennismakingsgesprek.
 2. Check referenties.
 3. VOG aanvragen (en elke 3-5 jaar herhalen).
 4. Begeleider wordt lid van de bond en als dit niet kan, dient de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 5. De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels.


Overige maatregelingen

Om ongewenste situaties tussen speler en trainers te voorkomen is er een aparte kleedkamer voor de trainer beschikbaar.  


Vertrouwenscontactpersoon

Mochten er ondanks het preventief beleid onveilige situaties ontstaan dan kan men terecht bij Rick de Jong, de vertrouwenscontactpersoon, voor een vertrouwelijk gesprek. Hij zal luisteren en kijken welke acties ondernomen kunnen worden. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de persoon zelf bepaalt welke stappen er genomen moeten worden.

De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders, etc. Rick de Jong heeft de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon gevolgd volgens de regels van de NOC*NSF en is dan ook in het bezit van het certificaat vertrouwenscontactpersoon.

Kijk voor de contactgegevens van de Rick de Jong in de lijst van functies en contactgegevens onder diversen.

Clubgebouw Instagram twitter facebook Tafeltennisvereniging TOGB is gevestigd in 'Den Opper'
Het Hoge Land 7
2652 EA  Berkel en Rodenrijs